تبلیغات
کفسابی شبیه سازی و انجام پروژه ها و مقالات مهندسی برق قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، مهندسی پزشکی و مکاترونیک با گمز، متلب، GAMS، MATLAB، مطلب، MATHLAB، دیگسایلنت، پی اسکد،PSCAD، DIGSILENT، EMTP، ATP و ... و ترجمه تخصصی آن ها - پولدار شدن
شبیه سازی اماده برق قدرت با گمز، متلب، GAMS، MATLAB، مطلب، MATHLAB، دیگسایلنت، پی اسکد،PSCAD، DIGSILENT، EMTP، ATP و ... ترجمه ت

پولدار شدن

نویسنده :هادی
تاریخ:1389/04/28-09:16

 


11- مشاركت و تصمیم گیرى
بسیارى از مشكلات ادارى، ناشى از تمركز قدرت در قسمت بالاى سلسله مراتب است. در سازمان هاى متمركز بروكراتیك، قدرت تصمیم گیرى در قسمت بالاى هرم قرار دارد و از بالا به پائین اعمال مى گردد. این امر خود به تنهایى موجب ایجاد بى تفاوتى در سازمان مى شود.

بنابراین به منظور جلوگیرى از ایجاد بى تفاوتى چاره اى جز تقسیم قدرت تصمیم گیرى میان همه طبقات سازمان براساس وظایف و مسئولیت هایى كه برعهده دارند نیست. در چنین صورتى كه اساس كار، مشاركت و همكارى در سازمان است، هر فرد خود به كنترل خود مى پردازد و تلفیقى بین هدف هاى فردى و سازمانى به وجود مى آید كه آنها را با یكدیگر هماهنگ مى سازد.

12- حقوق و مزایا
از میان راه هایى كه فرد را به انجام كار بهتر و بیش تر تشویق مى كند به طور معمول آن سیستمى موردتوجه مؤسسات قرار مى گیرد كه از آن با نام «پول به عنوان یك عامل انگیزشى» یاد مى كنند. پول موردتوجه همه افراد است، زیرا وسیله ارضاى هرنوع نیازى در جامعه امروزى است. پول عاملى است كه به وسیله آن شخص نیازهاى متنوع خود را در خارج از محیط كار ارضا مى كند. پول براى بیش تر انسان ها عامل بسیارمهمى است. حتى اگر به طور مستقیم هم موجب ارضاى برخى از نیازها نشود.

بى توجهى به مسائل رفاهى و مالى كاركنان تبعات دیگرى نیز دارد. از آن جمله مى توان به ترك شغل از طرف كارمند اشاره كرد زیرا چنان چه در سازمان دیگرى به آنان حقوق و دستمزد بیش ترى پیشنهاد شود چه بسا آنان شغل قبلى خود را ترك كنند و به این ترتیب موجبات تقلیل نیروى انسانى سازمان را فراهم سازند.
بنابراین با توجه به رعایت مسائلى كه عنوان شد مى توان سطح رضایت شغلى كارمندان را تا حدى بالا برد. رعایت مسائلى از قبیل ۱)گسترش درك و آگاهى سرپرست در زمینه مسائل و مشكلات كارمند، ۲) كوشش سرپرست براى كمك به كارمند از طریق فراهم ساختن امكانات مالى و آموزشى، ۳) بهبود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان كارمندان از یك سو و كارمندان و مدیران از سوى دیگر.

13- جمع بندى
پیدایش و توسعه اقتصادى ـ اجتماعى سرمایه دارى در ایران، بدون زمینه سازى هاى ساختارى مطلوب و بدون تغییر و تحول در ساختار و بنیان روابط اجتماعى صورت گرفته است. بنابراین، توسعه اقتصادى ـ اجتماعى این چنینى، نه تنها نتوانسته است نظام اجتماعى را كه ماهیتى ناموزون و نامطلوب دارد، براى توسعه موزون و مطلوب قرار دهد و نیازها و خواست هاى گروه هاى اجتماعى ـ اقتصادى ایران را برآورده سازد بلكه ساختارهاى اجتماعى و در نهایت نظام اجتماعى را ناموزون تر و وابسته تر به اقتصاد جهانى كرده است.

در واقع، فرآیند تولید و بهره یابى از امكانات اجتماعى از یك سو و نحوه رفع نیازهاى زیستى، روانى و اجتماعى جمعیت انسانى از سوى دیگر، موجب كنش و واكنش هاى گوناگون و متضاد اجتماعى ـ اقتصادى و در نهایت موجب حركت هاى اجتماعى گوناگون و متضاد در جوامع انسانى مى شود. به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعى مطلوب تر، انسانى تر و عادلانه تر برخوردار باشد، نحوه مدیریت جامعه مطلوب تر و مشاركت مردمى در امور فعالیت هاى اجتماعى و همبستگى، وفاق، همكارى و همیارى هاى بهینه اجتماعى صورت مى گیرد.
برعكس، هر اندازه روابط اجتماعى بر بنیان زور، سلطه گرى، حیله و تزویر شكل گرفته و تداوم یابد، امور و فعالیت هاى اجتماعى در جامعه با مسائل، مشكلات، تنگناها و بحران هایى از قبیل مدیریت و مشاركت هاى مردمى مواجه مى شود. زیرا حاكمیت قانون و ضوابط درجامعه و احترام به حقوق فردى و اجتماعى افراد، زمینه ساز همنوایى و وفاق اجتماعى و در نهایت موجب مشاركت اجتماعى و مدنى در جامعه مى شود.

در جهان امروز، سطح پائین بهره ورى نه تنها جامعه را از حركت سالم فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى بازمى دارد بلكه شرایط نامطلوب و نامتعادلى را در شبكه اقتصاد منطقه اى و جهانى رودرروى مدیریت جامعه قرار مى دهد نتیجه چنین وضعى از یك سو، تسلیم و شكست در مواجهه با اقتصاد جهانى و از سوى دیگر، تنش زدایى و نارسایى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى داخلى است. بنابراین شناخت آسیب هاى اجتماعى بدون شناخت ساختارها و كاركردهاى پدیده هاى اجتماعى و بى توجه به جنبه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه هیچ گونه نتیجه اى ندارد. اصلاحات سیاسى و اقتصادى هر ۲ باید براى اجراى راهبرد توسعه اقتصادى و اجتماعى عادلانه با جهت گیرى تأمین عدالت اجتماعى شكل بگیرد.

در شرایط كنونى همه چیز قابل خرید و فروش است و از موقعیت ها و منصب هاى دولتى مى توان مانند منابع دیگر براى كسب منافع شخصى استفاده كرد. شیوع فساد از موانع اصلى رشد و توسعه اقتصادى است. فساد به طرق گوناگون بر رشد اقتصادى تأثیر مى گذارد. ساختار نظام هاى ادارى نشان مى دهد كه سازمان هاى دولتى با وجود بزرگ و حجیم شدن و صرف هزینه زیاد كارآیى دارد. در واقع نظام هاى ادارى بیمار است. شكى نیست كه سستى و بیمارى سازمان ادارى ناشى از وجود یك نوع ناراحتى و ناسازگارى در افراد آن سازمان هاست.

بررسى تئورى بى تفاوتى، عكس العمل بى تفاوتى از سوى افراد یك جامعه یا سازمان را ناشى از وجود تبعیض و اعمال قدرت در سازمان ها مى داند. در واقع، حالت بى تفاوتى در افراد یك جامعه یا سازمان مبین نوعى عكس العمل است كه با اعمال قدرت این حالت تقویت مى شود. با توجه به این كه سازمان هاى متمركز بروكراتیك متكى بر اعمال قدرت شدید از بالا به پائین است، ملاحظه مى شود كه چه خطرى موجودیت این سازمان ها را تهدید مى كند. بنابراین تشخیص و رفع نیازهاى افراد در سازمان مبناى تحرك و ایجاد محیط سالم در سازمان است.

14- پیشنهادات
فرآیند رشد و توسعه اقتصادى ـ اجتماعى جامعه ایران و مراحل آن (به عنوان یك كشور آسیایى) گرچه شباهت بسیارى به فرآیند و مراحل رشد و توسعه اقتصادى ـ اجتماعى جوامع آسیایى دارد، اما با ویژگى هاى خاصى همراه است. در واقع، مى توان گفت كه بدون توجه به این ویژگى ها، تبیین واقع بینانه از روند و فرآیند توسعه اقتصادى ـ اجتماعى كنونى ایران امكان پذیر نیست، پس براى دستیابى به توسعه اى پایدار در جامعه:

باید به تقویت نیروى انسانى ماهر و متخصص داخلى پرداخت و با تقویت همبستگى فرهنگى و ملى به كاهش بى عدالتى هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى اقدام كرد.
باید به ساماندهى و سازماندهى نیروى انسانى و توانمندى هاى جامعه، ساختار ادارى، آموزشى، فرهنگى و تولیدى جامعه پرداخت.
برنامه ریزى براى كاهش بى عدالتى هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى از طریق تعدیل روابط اجتماعى ناعادلانه و یك سویه، توزیع امكانات و مسئولیت ها بر پایه شاخص هاى شناخته شده اجتماعى و مدیریتى از اهمیت زیادى برخوردار است.
از طریق برنامه ریزى هاى مدیریتى در تصمیم گیرى ها، برنامه ریزى ها و امور اجرایى همه گروه هاى اجتماعى علاقه مند به كار و خدمت را به طور هوشمندانه مشاركت داد و همچنین مسئولیت هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى را بر پایه تخصص، كاردانى، تجربه و بالاخره بر پایه شایستگى و تعهد به افراد واگذار نمود.
بر پایه سیاست ها و برنامه ریزى هاى فرهنگى و علمى، باید قانون مدارى و احترام به قانون را، در راستاى شكل دهى جامعه مدنى، نهادینه كرد.
به نظر مى رسد كه براى ساماندهى و سازماندهى كار و تولید، روابط و مناسبات اجتماعى و شكل دهى و هدایت باورها، ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى براى توسعه پایدار، ضرورت دارد كه روى عوامل و بنیان هاى توسعه و اركان اصلى جامعه از نظر شناخت، مطالعه و تحقیق سرمایه گذارى جدى شود تا با آگاهى از كم و كیف واقعیت ها بتوان به تدوین برنامه هاى واقع بینانه براى افزایش بهره ورى در تولید اجتماعى، ارتقاى وجدان كارى در افراد و گروه هاى اجتماعى و نظام مند كردن انضباط اجتماعى اقدام كرده و آنها را به مرحله اجرا درآورد.  

 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر